Nieuwsflits

Stichting Presentie

Stichting Presentie is in 2004 op initiatief van prof. dr. Andries Baart opgericht met als doel het bevorderen, uitdragen, verder ontwikkelen en verdiepen van de presentiebenadering.
Belangrijke activiteiten om deze doelstelling te realiseren zijn het organiseren van studiebijeenkomsten, het geven van cursussen, het ondersteunen van presentiepraktijken, het bevorderen en doen van onderzoek en het verspreiden van informatie op het terrein van presentiebeoefening. Tevens is Stichting Presentie de vestigende instantie van de Bijzondere Leerstoel Presentie en Zorg en beoogt zij het vestigen van een lectoraat (hbo) en practoraat (mbo).
Stichting Presentie heeft een groot netwerk van mensen die geïnteresseerd zijn in of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de presentiebenadering. Deze website is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Stichting Presentie werkt met een kleine vaste staf en een onbezoldigd bestuur. Daarnaast zijn verschillende netwerkleden betrokken bij werkzaamheden van de Stichting Presentie.

Kernactiviteiten van de stichting zijn:

  • ontwikkeling van en onderzoek naar goede zorgpraktijken vanuit presentieperspectief;
  • presentie uitdragen (in lezingen, publicaties en het onderhouden van ons netwerk, zoveel mogelijk in wisselwerking met zorgvragers en cliënten);
  • presentie aanleren (met behulp van voordrachten, cursussen, leergangen, intervisie etc.) en zo een krachtig kader vormen dat presentiepraktijken kan opzetten en dragen;
  • concrete presentiepraktijken (helpen) stichten, innovatieve pilots opzetten en zorgvernieuwing stimuleren en waar nodig begeleiden;
  • verwerven van deugdelijke kennis over hoe presentie werkt (‘best practices’), wat ze oplevert en hoe ze bevorderd kan worden;
  • deze kennis verspreiden (onderzoek, publicaties, databank, etc.);
  • vanuit deze kennis en praktijken en vanuit de basisfilosofie van de presentie deelnemen aan het publieke debat (over goede zorg bijvoorbeeld);
  • het vestigen en in stand houden van een Bijzondere Leerstoel Presentie en Zorg, zodat presentie op (internationaal) wetenschappelijk niveau verder kan worden ontwikkeld en onderwezen;
  • het vestigen van een lectoraat (hbo) en practoraat (mbo) ter bevordering van presentie in het beroepsonderwijs.

Verbinding presentie en zorgethiek
Stichting Presentie is lid van een het onderzoeksnetwerk Critical Ethics of Care, een initiatief van de Foundation Critical Ethics of Care (zie http://ethicsofcare.org/). Dit is een netwerk van onderzoekers, docenten en professionals werkzaam voor hbo’s, universiteiten en maatschappelijke organisaties, op de domeinen zorg, sociaal werk, onderwijs en bestuur. In dit netwerk worden relevante en urgente kwesties bestudeerd aan de hand van (inter)nationale onderzoeken/onderzoekers, op een zorgethische leest.

Informatie over het beleid van Stichting Presentie
Wilt u meer weten over ons beleid, klik dan hier. Wilt u onze jaarverslagen inzien, klik dan op het gewenste jaar: 2019,2018, 2017 of 2016. Ook onze verkorte jaarrekeningen kunt u op deze wijze raadplegen: jaarrekening 2019, jaarrekening 2018, jaarrekening 2017.

-----

BIJZONDERE LEERSTOEL PRESENTIE EN ZORG

Met ingang van 1 januari 2014 is Stichting Presentie de vestigende instantie van de Bijzondere Leerstoel Presentie. De leerstoel is jarenlang bekleed door prof. dr. Andries Baart. Tot 1 september 2015 was de leerstoel gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Dr. Guus Timmerman is aangesteld als wetenschappelijk medewerker van de Bijzondere Leerstoel en levert als zodanig een bijdrage aan het werkprogramma van de leerstoel.

Nu de Leerstoel onderdeel is van Stichting Presentie, is een belangrijke bundeling van het presentiewerk in Nederland gerealiseerd. De stichting kan zich op deze manier breed inzetten voor de ontwikkeling en verspreiding van presentie en doet dat zowel praktisch als theoretisch, zowel dicht op en met praktijken, als in een academische context. Bent u geïnteresseerd in de jaarverslagen van de Bijzondere Leerstoel, klik dan op het gewenste jaar: 2017, 2016 of 2015.

Met ingang van 15 februari 2015 is Andries Baart benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus. Meer informatie hierover kunt u in dit Engelstalige document lezen. Sinds 2018 werkt hij tevens als visiting professor aan de faculteit psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

- - - - -

 


Netwerk Stichting presentie

De Stichting Presentie werkt samen met gekwalificeerde netwerkleden: zij zijn actief in onze projecten, doen onderzoek, houden presentaties en verzorgen onderdelen van onderwijsprogramma's . Deze mensen zijn goed ingevoerd in de theorie en praktijk van presentie en vormen met elkaar een actieve leergemeenschap binnen de Stichting Presentie, zodat zij aangesloten zijn op de actuele ontwikkelingen. Door voortdurende uitwisseling van ervaringen wordt gezamenlijk gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de presentiebenadering. Gekwalificeerde netwerkleden dragen presentie op allerlei manieren uit in het veld, al naar gelang hun ervaring en expertise. Zoals één van de netwerkleden zegt: ‘ik ben fan van de Stichting Presentie en draag dat uit op gelegen en ongelegen momenten'. Meer over de mogelijkheden tot kwalificatie voor het leernetwerk kunt u hier lezen.

Onze netwerkleden zijn:

Greet Anholts (huisarts)

Evie van den Belt (beleidsadviseur kwaliteit verpleeghuiszorg)

Chris den Besten (GZ-psychologie)

Renske de Bode (psychiatrie)

Hanneke Bolier (verpleeghuiszorg)

Eveline Bolt (ouderenzorg, zorg en welzijn)

Jochen Braams (maatschappelijk werk)

Monique de Bree (buurtpastoraat)

Elizabeth van Dis (buurtpastoraat)

Greetje Doedens (Wmo, verstandelijk beperkten, palliatieve zorg, NAH, ouderen)

Marian Dries (HBO-onderwijs sociaal werk)

Kitty van Elst (psychiatrie, verslavingszorg, zwerfjongeren)

Marjanne Filé (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)

Anja Hacquebord (maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen)

Marion Hamers (geestelijke verzorging ouderenzorg)

Heleen Heidinga (buurtpastoraat)

Annie van den Heuvel (zorg voor mensen met een visuele handicap)

Kees Kalfsbeek (jeugdzorg)

Mirjam van Klaveren (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)

Marleen Kramer (inloophuis)

Paul Krewinkel (zorg en welzijn, vrijwilligers)

Yolande de Lange (Home-Start Thuis in Gezinnen)

Maria Leeflang (vrijwilligers, coaching)

Brecht Molenaar (humanistische geestelijke verzorging)

Jeannette Mulder (verpleeghuis maatschappelijk werk)

Anne Oude Egberink (GGZ, maatschappelijke opvang)

Ger Palmboom (zorgethiek, medische ethiek)

Lucie Peijnenburg (kwaliteitsbeleid Menzis)

Cissie Pollet (forensische psychiatrie)

Maaike Poulisse (begeleider in de psychiatrie)

Johan Van de Putte (psychiatrie)

Liesbeth van Renssen (jeugdzorg)

Roswitha Roloff (training, intervisie, coaching Herstelondersteuning)

Minco Ruiter (forensische psychiatrie, dwang en drang)

Karin Runia (onderzoek zorg, professionaliteit en beleid)

Coraline Smit (verstandelijk gehandicaptenzorg)

Petra Spook (jeugdhulpverlening)

Mei Lan Tan (Jeugdzorg)

Madeleine Timmermann (zorgethiek, dementie)

Annemarie van de Vall (Jeugdzorg)

Annemarie van de Wal (psychiatrie, woonbegeleiding)

Richarda Westervoorde (vrijwilligers, Home-Start)

Johan Wiersma (verslavingszorg)