Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Eigen Publicaties

In juni 2018 verscheen een nieuw boek van Andries Baart, geschreven in samenwerking met Jan den Bakker: De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven.

Het boek is het resultaat van een intensieve zoektocht naar kwaliteit in met name de sectoren zorg en welzijn. Over kwaliteit kan vanuit de bedrijfskunde worden nagedacht, of vanuit de filosofie of bijvoorbeeld in operationele termen. Alle drie de manieren van denken hebben hun verdiensten maar ook hun moeilijkheden en beperkingen. Die worden beschreven. Bepleit wordt een kritische reflectie op zorgkwaliteit vanuit zorgethiek en presentie.

Door Baart (deels eerder) geagendeerde thema’s komen in het boek terug: zoals het verschil tussen verantwoorde zorg en goede zorg, het verschil tussen zorgrelatie en relationeel zorg geven, het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn en de praktisch wijze professional die verstandigheid boven gehoorzaamheid stelt.

De thema’s komen samen in een ZorgEthisch Model (ZEM) waarmee over kwaliteit systematisch kan worden nagedacht vanuit de opgaven van de zorgontvanger. Het model leent zich voor diverse doeleinden: voor het bespreken van casuïstiek, het inrichten van de organisatie en het nadenken over verantwoording. Het boek geeft voorbeelden en formuleert vragen voor (zelf)onderzoek. Het ZEM is de afgelopen jaren intensief verkend en uitgeprobeerd in een Werkplaats Kwaliteit waarin 15 maatschappelijke organisaties participeerden. Daarnaast is ook volop geëxperimenteerd in allerlei organisaties. De ontwikkeling gaat echter verder. Via een QR-code in het boek kunnen steeds de meest actuele werkbladen worden gedownload.

In het kader van het verschijnen van dit boek werden in 2018 twee masterclasses gewijd aan dit onderwerp. Zie hier de presentatie die Andries Baart op 21 juni 2018 gaf ter inleiding op het boek.

Published in Eigen publicaties
maandag, 07 mei 2012 10:20

Bakker, Jan den

Jan den Bakker heeft ruime ervaring in de zorg als manager (lijn en staf) en adviseur. Als stafmedewerker begeleidt hij zorg- en welzijnsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van programma’s gericht op het werken met de presentiebenadering. Hij doet tevens onderzoek op het gebied van kwaliteit en verantwoording en verzorgt leertrajecten voor leidinggevenden en staffunctionarissen. Hij is daarnaast eigenaar van Hartlijn Strategiebegeleiding en begeleidt organisaties ook in een breder kader met het ontwikkelen en implementeren van hun strategie.

Jan den Bakker is tevens voorzitter van Stichting Critical Ethics of Care.


Publicaties:

  1. Andries Baart (i.s.m. Jan den Bakker) (2018). De ontdekking van kwaliteit: Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Amsterdam: SWP
  2. Max Visser  & Jan den Bakker (2018). Management control in de zorg: een kritisch essay. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 92(1/2): 47-52.
  3. Jan den Bakker & Bernadette Willemse (2017). Goede zorg is beweging. Een beschrijving van sturende perspectieven en relationeel werken binnen De Hagert. Utrecht: Stichting Presentie, Trimbos-Instituut.
  4. Frans Vosman, Jan den Bakker & Don Weenink (2016). How to make sense of suffering in complex care practices? In G. Spaargaren, D. Weenink & M. Lamers (red.), Practice theory and research: Exploring the dynamics of social life (pp. 117-130). Routledge.
  5. Jan den Bakker, Frans Vosman & Andries Baart (2015). Veranderen door te ontdekken. In A. Baart, F. Vosman e.a., De patiënt terug van weggeweest: Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 59-89). Amsterdam: SWP.
Published in Stafleden
zondag, 03 april 2011 14:50

Baart, Andries

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar, tot 2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en daarna aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen te Tilburg. Vanaf 2011 tot september 2015 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Met ingang van 15 februari 2015 is hij tevens buitengewoon hoogleraar aan de North West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus.

Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening. Hoewel hij sinds november 2017 is gepensioneerd, blijft Andries Baart - zij het in een iets andere rol - betrokken bij Stichting Presentie.

Publicaties:

  1. Andries Baart (i.s.m. Jan den Bakker) (2018). De ontdekking van kwaliteit: Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Amsterdam: SWP
  2. Elly Beurskens, Marije van der Linde & Andries Baart (2019). Praktijkboek Presentie. Bussum: Coutinho

Kijk voor meer informatie en een publicatieoverzicht op: andriesbaart.nl.

Published in Stafleden