Nieuwsflits

Projecten

INLEIDING

Met het uitvoeren van projecten beoogt de Stichting Presentie een bijdrage te leveren aan daadwerkelijk betere, presentere zorg.

Presentieprojecten die de voorkeur genieten van de Stichting Presentie hebben als kenmerk dat er niet alleen iets wordt ‘ingevoerd’, maar dat zorgvuldig wordt gekeken naar de specifieke toepasbaarheid van presentie in díe setting, in relatie tot de specifieke vraagstukken en toegesneden op de cultuur en het type werkers ter plaatse. De Stichting Presentie is geïnteresseerd in dat uitprobeerproces en wil de ervaringen in de diverse projecten op hun betekenis kunnen wegen en doorvertalen naar andere praktijken. Ervaring leert dat dit een specifieke manier van het op gang brengen en inrichten van presentieprojecten vraagt.

Wilt u in uw organisatie presentie introduceren, of wilt u het presentiegehalte verhogen? Bent u geïnteresseerd in wat de Stichting Presentie voor u kan betekenen? Graag gaan wij met u in gesprek om uw vragen en de wederzijdse mogelijkheden te verkennen.

ONDERZOEK

Stichting Presentie doet (wetenschappelijk) onderzoek in opdracht van en in samenwerking met opdrachtgevers in zorg en welzijn. Daarnaast proberen we continu zelf te leren van de ‘best practices’ in de uitvoeringspraktijken waar we werkzaam zijn. De wisselwerking met de praktijk blijft daarbij heel belangrijk. Dat karakteriseert ook de aard van ons onderzoek: we doen bij voorkeur onderzoek samen met professionals uit praktijken. In plaats van hen te bestuderen, zoeken we naar de gezamenlijke vorming van kennis. Professionals krijgen daarbij zoveel mogelijk de positie van mede-onderzoekers.
Lees meer over onderzoek >>

PROJECTEN IN CIJFERS

In 2017 waren wij betrokken bij 18 grote (voornamelijk meerjarige) projecten en diverse kleinere. In vier daarvan stond onderzoek centraaL. Deze projecten vonden plaats in de volgende domeinen:

 • 3 in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking
 • 7 in de ouderen- en verpleeghuiszorg, waaronder 1 in Vlaanderen
 • 4 in het sociale/welzijnsdomein
 • 4 in de zorg voor mensen met psychiatrische problemen/maatschappelijke opvang
 • 1 in de vrijwilligerszorg
 • 1 in de jeugdzorg
 • 1 in het middelbaar beroepsonderwijs

ENKELE ORGANISATIES WAARMEE WIJ OPTREKKEN

 • Esdégé Reigersdaal: ondersteuning van mensen met een handicap – regio Noord-Holland Noord
 • De Zeeg: woonzorgcentrum voor mensen met verstandelijke beperking – regio Arnhem
 • Titurel: langdurige zorg en dagbesteding voor mensen met autisme, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking – Putte, Noord Brabant
 • Zorgbalans: organisatie voor thuiszorg, langdurige verpleegzorg, revalidatie en zorg bij dementie – regio Haarlem, Kennemerland
 • Zinzia Zorggroep: verpleeghuiszorg, revalidatie en zorg thuis – regio Wageningen, Renkum, Bemmel
 • Norschoten: ouderenzorg, revalidatie en dagbehandeling - Barneveld
 • ZZG Zorggroep: wonen met zorg en wijkverpleging – regio Nijmegen
 • Hilverzorg: thuiszorg en wonen met zorg - Hilversum
 • Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu: ouderenzorg - Vlaanderen
 • Sociaal Makelorganisatie Me’kaar (deels i.s.m. Stichting Buurtpastoraat Utrecht): ondersteuning in wijken –  Utrecht
 • WIJ Eindhoven: wijkgericht werken voor alle doelgroepen van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag – Eindhoven
 • Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch: biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de regio Noord-Brabant
 • Perspektief: ondersteunt mensen die dakloos zijn, vrouwen- en mannenopvang, begeleidt mensen met psychische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen, geen werk hebben of geen netwerk om op terug te vallen – Delft
 • Nico Adriaans Stichting: maatschappelijk opvang, onder andere BedBadBrood voor mensen zonder papieren – Rotterdam
 • Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven: maatjesprojecten - Eindhoven
 • Spirit: specialistische jeugdzorg – Amsterdam
 • Albeda College: ROC, afdeling voor Maatschappelijke zorg – Rotterdam

ENKELE INZICHTEN UIT HET LOPENDE PROJECTWERK

In de complexiteit van het dagelijkse uitvoerende werk blijkt de presentiebenadering te leiden tot een nieuw perspectief op het eigen werk. Vaak gaat het ook om bewustwording van oorspronkelijke redenen om het werk te gaan doen. De presentiebenadering is direct toepasbaar en brengt, als men de resultaten ziet, ook het werkplezier terug en het leidt tot betere zorg voor diegenen die van zorg afhankelijk zijn. Dat vraagt dan echter wel om een context die deze manier van werken ondersteunt.

Presentie biedt taal voor wat medewerkers in de praktijk ervaren als goede en betekenisvolle zorg. Dat wat woorden krijgt, wat benoemd kan worden, kan ook erkenning krijgen en verder ontwikkeld worden.

De context van het werk (waaronder regelgeving, opvattingen over organiseren, volle agenda’s, geld) blijkt lastig in lijn te brengen met de presentiebenadering. Het kan wel, zo laten diverse organisaties zien, maar de verandering vraagt veel doorzettingsvermogen en moed om positie te kiezen en vruchtbare, soms schurende, verbinding te zoeken met breed geaccepteerde manieren van denken. Aan deze aspecten van het presentiewerk is de afgelopen jaren veel aandacht besteed, onder andere in de vorm van de ontwikkeling van ons denken over kwaliteit vanuit zorgethisch perspectief.

KENMERKEN

Om een beeld te geven van de aard van een presentieproject schetsen wij allereerst een aantal typische kenmerken van onze projecten:

 • De traagheid: presentie leer je niet zomaar even aan met een cursusje, maar vereist een langerdurend veranderingsproces bij werkers én bij management en dus geduld, maar ook letterlijk tijd.
 • Het omgaan met onzekerheid: er wordt niet vooraf een kant-en-klare uitvoeringsmethodiek aangereikt die uitgerold gaat worden, maar het is de bedoeling dat werkers en organisatie ruimte leren nemen om vanuit hun eigen praktijken te gaan zien wat gedaan kan worden en hoe dat dan moet. Uit ervaring weten we dat dat dikwijls gepaard gaat met een paradox: je neemt pas die tijd als je presentie begrijpt en de moeite waard vindt, maar je begrijpt pas presentie en je waardeert haar pas als je de tijd neemt je erin te verdiepen.
 • Wederkerigheid: presentie wordt niet als kant-en-klaar-product aangeboden, maar krijgt al lerend in en met de projectorganisatie vorm. Elk project levert nieuwe inzichten op. De (leer)opbrengsten van het ene project worden benut ten behoeve van andere praktijken en zo draagt elk project bij aan de verdere ontwikkeling van presentie. Onze interesse reikt dan ook altijd verder dan alleen de resultaten voor deze ene opdrachtgever.
 • Aansluiting: om presentie goed op zijn plek te kunnen brengen hebben de presentiebegeleiders ruimte nodig om de aansluiting met de desbetreffende praktijk tot stand te brengen. Het vinden van goede ingangen is essentieel om een project kansrijk te laten zijn. Zij gaan op zoek naar andere wezenskenmerken dan doorgaans uit jaarverslagen en beleidsnotities naar voren komen. Zo zal er gezocht worden naar krachtige, gemotiveerde of misschien wel verborgen dragers in de organisatie zelf. Dat zoeken kost tijd en vergt een ander voorbereidingsproces dan men doorgaans gewend is.

Op onze projecten zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Presentie van toepassing