Nieuwsflits

publicaties
Tegenover de maakbaarheidideologie - Presentie: Een tragische benadering van zorg, door Doortje Kal. ‘Beweging’ – Een uitgave van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, 70e jaargang nr. 1, voorjaar 2006, pagina. 20 – 23. De auteur van het prachtige ‘Kwartiermaken – Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond’ (2001) Doortje Kal, verheldert in dit artikel de waarde(n) van de presentie-theorie voor de (meest) kwetsbare mens. De oprechte betrokkenheid van de auteur is (wederom) voelbaar in deze bijdrage. “... Bij presentie draait alles om aansluiting; aansluiting om uitsluiting en daarmee isolement tegen te gaan…” .
Oog voor de mens achter zijn problemen, door Andries Baart. Verslagboek: ‘Ik woon niet in een woord’, Nationale ontmoetingsdag voor vrijwilligers van Welzijnsschakels, 20 november 2004, Mechelen, België, pagina 11 – 31. In deze lezing bekijkt A. Baart in hoeverre en onder welke voorwaarden vrijwillig(st)ers toe kunnen komen aan de presentiebenadering. De auteur schetst een ‘typisch modern’ interessant en uitdagend beeld van het vrijwilligerswerk (zie vooral de figuren en analyses; ‘scholing en cultuur van werken’, ‘sturing en oriëntatie’ en ‘aanbod en afstand’) en legt dat tegen de presentiebenadering aan om te bezien in hoeverre ze bij elkaar passen. A. Baart maakte voor deze lezing gebruik van een ‘bescheiden onderzoekje’ onder vrijwilligers van Het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering in Overijssel, 2000 / 2001. “…Het is (…) fnuikend als men de vrijwillig(st)ers opleidt, africht of inkadert in het (semi)-professionele regime van werken…(…)..Weet wat je vrijwilligers aanleert en afleert….(. ..) en onderdruk de neiging…
Het ‘trouwe aanbod van zichzelf' werkt heilzaam - Hoe realistisch is presentie als benadering van sociaal werk?, door Johan Bootsma in ‘Maatwerk' - Vakblad voor Maatschappelijk Werk', oktober 2004, pagina 11 - 16. Johan Bootsma las het dikke boek van A. Baart en plaatst er een aantal deels originele, verrassende en prikkelende kanttekeningen bij; dit vooral. De auteur blijft echter de lezer een prikkelend antwoord schuldig op de door hemzelf opgeworpen vraag: dat ook. "...De doorsnee maatschappelijk werker kan niet vakmatig of professioneel deel hebben aan het leven aan mensen. En dat hoeft ook niet om diezelfde mensen toch op een zorgvuldige en verantwoorde manier te helpen..."
Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg Door Frans Vosman en Andries Baart; Uitgeverij Lemma, Den Haag, 2008, isbn 978-905931-306-4. Dit is de uitgebreide tekst van de dubbeloratie die prof. dr. Andries Baart, bijzonder hoogleraar Presentie en zorg en prof. dr. Frans Vosman, hoogleraar Christelijke ethiek en spiritualiteit gehouden hebben aan de Universiteit van Tilburg op 24 oktober 2008. Het boek is uitverkocht en daarom nu als PDF te downloaden.
Het meinummer 2007 van het tijdschrift Change, uitgebracht door het Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, is voor een belangrijk deel gewijd aan Presentie. Op de cover wordt Presentie op een Magritte-achtige wijze verbeeld en verderop is een uitgebreid interview met Andries Baart opgenomen. Ook in de andere bijdragen gaat het over perspectieven op professionals en hun rol in het klantproces. Aandacht hebben, er z??jn, het nauwkeurig en radicaal laten aansluiten van het professionele handelen bij de klant, cli?
Minder hard - meer hart! Zorgethiek en management: een werkzame combinatie, door Annelies van Heijst, Thijs Tromp (red.) en Andries Baart, Uitgave Reliëf.
De Vlaamse Pastorale Nieuwsbrief van Caritas nummer 134, voorjaar 2007, is geheel gewijd aan presentie. Deze Nieuwsbrief is aan te vragen door
In mei 2004 kwam de 3e, vermeerderde druk uit van Andries Baart, Een theorie van de presentie. De 'vermeerdering' bestaat vooral uit het toevoegen aan de bibliografie van een tiental pagina's waarin - uitgesplitst in enkele rubrieken - de publicaties vermeld worden die in aansluiting bij Een theorie van de presentie sinds 2001 zijn verschenen: introducties, besprekingen, verwerkingen, discussies, uitbreidingen, themanummers, scripties etc. Wie de 1e of 2e druk bezit kan deze pagina's (894 - 902) in de juiste opmaak en grootte aan het boek toevoegen door de file ?
Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Auteur: Annelies van Heijst; uitgeverij Klement, Kampen, 2005, ISBN 90 77070 39 7. Tegen de heersende visie in, dat zorgen niets meer zou zijn dan marktgericht, zakelijk en functioneel verrichtingen en interventies plegen stelt Annelies van Heijst: zorgen is een medemenselijke betrekking.
Wat rest een naaste als een dementerende zichzelf verliest. door Madeleine Timmermans, verschenen in TGE, Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, jaargang 15, nr. 2, 2005. Als moraaltheologe behandelt Madeleine de vraag of het mogelijk is als naaste van een dementerende dusdanig om te gaan met dementie dat er in alle verlies en kwetsbaarheid toch iets oplicht dat als goed ervaren wordt.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 8 van 20