Nieuwsflits

publicaties
Niet alle wegen zijn kerkewegen - Een onderzoek naar een andere weg voor het oude wijken pastoraat in de Rivierenwijk in Utrecht, door Herman M. Bloedjes.Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit  te Utrecht, Utrecht, maart 2004. Begeleidende professoren; prof. dr. A.J. Baart, Mevrouw dr. A.J.A.C.M. Korte.   Het viel de auteur in het vooronderzoek ten behoeve van zijn doctoraal scriptie op, dat de kwetsbaarheid  van het pastoraat door de persoon en stijl van werken van pastor Bas (zie: TP) en door de gegevenheid van de wijk als zodanig, groot is. Deze scriptie wil ook andere – dan ‘kerkewegen’ bewandelen door de aandacht te vestigen op hoe en met welke middelen dit werk (lees: vooral opgebouwde en vitale comités) zonder pastor Bas toegerust en gecontinueerd kan worden. De geïnteresseerde lezer ontbeert spijtig genoeg de afgenomen interviews met direct betrokkenen cq. de (levens)verhalen uit de eerste hand, wat deze…
Verslaving & presentie – Een idee voor het toepassen van de presentiebenadering in de verslavingszorg, door Paul Tetteroo. Afstudeerscriptie SPH-dt, Hogeschool Inholland Rotterdam, april 2005. De auteur doet op micro-, meso- en macro-niveau een heel moedige poging om zowel het ‘presentie-gehalte’ in - als naast de behandeling, van een hier niet nader te noemen Instelling voor Verslavingszorg, ‘op-te-krikken’. De (meer ingevoerde) lezer echter, niet de auteur, wordt zich gaandeweg deze scriptie heel bewust van de moeilijkheid überhaupt van een ‘implementatie’ van ‘Een theorie van de presentie’ in enig ander werkveld dan dat van het buurtpastoraat. Een lang citaat ter illustratie: “… De oorspronkelijke presentiebeoefenaar loopt in woonwijken rond om in contact te komen met mensen en hier is de situatie natuurlijk volkomen anders. De presentiebeoefenaar zal zich nu moeten ophouden in de (huis)kamer(s) van de kliniek. (..) Hij kan zo in de loop der tijd met meerdere cliënten goede contacten…
Is pastoraal present in Vlaanderen? - Pastorale zorg in het licht van de presentiebenadering van Andries Baart. ‘Pastorale Nieuwsbrief’ – Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores, nr. 134,  jan – maart 2007. Een uitgave van Caritas Catholica Vlaanderen.   De wat, voor Nederland, merkwaardige titel laat onverlet dat in dit mooie en verzorgde themanummer niet enkel gevraagd wordt of pastoraal aanwezig is, maar ook en vooral hoe (op welke manier) ze aanwezig is. De verschillende auteurs; (A. Baart), F. Zutterman, M. Grypdonk en A. van Heijst ‘confronteren’ in hun bijdragen de pastorale -, de palliatieve zorg en (goede) zorg met de presentietheorie. De pastoraal werkster A. van der Sande en de vrijwilligster A. Orbie ‘confronteren’ hun werkervaringen met dezelfde theorie. Een oud Christelijk begrip barmhartigheid valt in deze Pastorale Nieuwsbrief regelmatig te beluisteren!   “…In mijn ogen is ‘Een theorie van de presentie’ een heel dikke en theoretisch ver uitgewerkte hervertelling van…
De zorg als (markt)vraag, door Ds. Anne Kooi. Uitgave verzorgd door het Protestants Dienstencentrum in Gelderland van de Protestantse Kerk in Nederland, Arnhem, 30 mei 2005. In het kader van het project: ‘Zorg om de zorg’ (Arbeidspastoraat in Gelderland in de Zorgsector) heeft de arbeidspredikantAnne Kooienige maanden ‘meegedraaid’ op de afdeling patientenvervoer van het ziekenhuis “De Gelderse Vallei” (ZGV) te Ede. Daarop reflecteert de auteur (helaas) geenszins: wel interviewt ze een vijftal medewerkers van voornoemd ziekenhuis die allen (moeten) laveren tussen zorg en markt, tussen werkdruk en roeping kortom: op een snijvlak zitten van geld (prestatie) en goede zorgen. De interviews zijn bloedeerlijk!    “…Ons werk is gewoon halen, brengen van patiënten. En verder niet. Je mag ook geen informatie verstrekken en je krijgt ook geen informatie, trouwens. Je staat wat dat betreft op nul. (..) Maar ik zie echt wel wanneer een patiënt nuchter moet blijven, of geen water…
De terugkeer van de caritas - Kerken steeds actiever op straat en in de wijk, door Wilma Vorselman. ‘Zorg + Welzijn Magazine’, 2 augustus 2006, jaargang 12, pagina 16 – 19.   De auteur beschrijft in een hoog tempo een aantal initiatieven van kerkelijke organisaties (hier: De Protestantse Diaconie te Amsterdam en De Stichting Kruispunt te Arnhem) die de leefbaarheid in stad en buurt verbeteren, naar uitgangspunt(en) van de presentietheorie van A. Baart  De enkele (straat)pastor die in dit artikel aan het woord komt hecht echter meer, qua taal en betrokkenheid, aan een ‘leefwereld-gerichtheid’.   “…Ik noemde mijn werk in het verleden wel eens het lulligheidspastoraat (..) Want wat doe ik? Beetje kletsen, koffie leuten, spelletjes doen, je gaat met ze mee naar het gemeentehuis, de gevangenis of de afkickkliniek. (..)De ene keer ben je vader of moeder, de andere keer een goede vriend. Je hoort echter van hen wat je…
Ik heb de ellende van mijn volk gezien - Onderzoek naar een bijdrage van de bevrijdingstheologie aan de ontwikkeling van een ‘theologie van de presentie’, door Ir. Ageeth Potma. Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit te Utrecht, Utrecht, september 2004. Begeleiders: prof. dr. A.J. Baart, dr. E.P.N.M. Borgman. Voor de niet -geschoolde en ingevoerde lezer in de theologie is deze scriptie niet ‘even-een-tussensdoortje’; integendeel zelfs. Wellicht helpt het die lezer om de ‘regels’ van aandachtigheid, openheid, respect, nabijheid en betrokkenheid, (zie: Inleiding; ‘Present – theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores’, 2003), waar de auteur overigens zelf ook aan refereert, ter hand te nemen als een ‘oefening’. Dan zal de lezer in deze scriptie een auteur ontmoeten welke op betrokken wijze de praktijk als uitgangspunt neemt en geconcentreerd blijft op godsbeelden die ‘willen’ aansluiten bij deze (presentie)praktijk. (…God is te vinden in de…
Presentie en palliatieve zorg, door Andries Baart. ‘Sociale interventie’, 2007, jaargang 16, nummer 3, pagina 13 – 25.    In dit artikel zoomt A. Baart in op de ‘uitdrukkingshandeling’ (naar een woord van Van Heijst, 2005),  als de betekenisvervlechting / verwevenheid van ‘handeling’ en ‘relatie’ welke typerend is voor zowel presentie als goede palliatieve zorg. Met een drietal prachtige voorbeelden en een uitwerking van drie cruciale opgaven waarvoor een palliatieve patiënt (inclusief omgeving) staat, illustreert de auteur de betekenis van genoemde betekenisvervlechting (voor de palliatieve zorg). En tegelijkertijd geeft  A. Baart zelf een sterke impuls aan de ontstane ‘discussie’ inzake (de verhouding tussen) ‘zijn’ en ‘doen’ !   Dit artikel is een bewerking van een lezing welke de auteur op Landelijke Vrijwilligersdag VPTZ, 13 november 2006, heeft uitgesproken.  “…(1) Ik doe iets praktisch, nuttigs, noodzakelijks en (2) ik doe dat zo, dat ik tegelijk tot uitdrukking breng dat jij de moeite waard, beminnenswaard…
Presentie en studentenpastoraat, door Elly Beurskens. Ucsia over… De studentenpastor. Theologische reflecties bij de rol van de pastor in Vlaamse hogescholen en universiteiten. Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, 2006. pagina 13 – 30. De auteur, als deel-onderzoekster betrokken geweest bij de ontwikkeling van de presentietheorie, geeft een korte schets van haar praktijk als studentenpastor, werkt enkele reflecties uit en telt haar zegeningen. Deze heel persoonlijke en eerlijke bijdrage laat Elly Beurskens vergezellen met een aantal ontroerende ‘gevals-beschrijvingen’. (…Het er-zijn voor een ander, zonder meteen probleemgericht te zijn, werd voor mij het belangrijkste uitgangspunt. Kern van mijn activiteiten moest zijn de aandachtige betrokkenheid op de ander en een gerichtheid op het scheppen van relaties. Mijn aanwezigheid was belangeloos en onvoorwaardelijk..( ).. Dit alles vroeg van mij een ‘omkering’, een nieuwe doordenking van de vraag: wat is een geslaagd Pastoraal contact?…)
G140Speuren naar presentie in woon- en zorgcentra – Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde, door Trees Coucke en Ann Lammens. ‘Universiteit Gent – Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’, Academiejaar 2005-2006, Promotor: prof. dr. M. Grypdonck.  In deze studie observeren en beluisterenT. Coucke enA. Lammensvormen van, mogelijkheden en beperkingen voor presentie in de zorg voor fysiek afhankelijke ouderen, opgenomen in twee Woon- en Zorgcentra in België,  Vlaanderen. Vanuit de 5 methodische kenmerken - en de 8 werkprincipes van de presentie-beoefening worden in dit onderzoek participerende observaties en open interviews geanalyseerd. In deze Masterproef verstaan beide onderzoekers de kunst om de lezer ‘bij de strot te grijpen’, omdat ze op heel unieke en indringende manier de acht werkprincipes van de presentie letterlijk weten te ‘vergezellen’ met  de eigen ‘verhalen’ van de bewoner, de hulpverlener en de leidinggevende.    (“…Bij presentie ligt de norm van…
Nabij aan leven uit Gods hand - Presentiepastoraat en de uitdagingen voor bestuurlijk en dienstverlenend kader.Verslag van de studiedag 9 februari 2006 van Bisdomraad, dekenale beleidsmedewerkers en pastorale dienstverleners in het Aartsbisdom Utrecht.‘Pastorale Dienstverlening Aartsbisdom Utrecht’, juli 2006.    In een eigen bijdrage reflecteren de auteurs G. Groenen en A. Baart in deze verslagbundel op met name de resultaten van de enquête: ‘Goed Pastoraat’  welke, voorafgaand aan deze studiedag onder alle deelnemers, werd uitgezet om werkmateriaal te verzamelen. De wat meer ingevoerde lezer (in presentie en pastoraat) vindt in de wat powerpoint-achtige ‘inleiding’ van A. Baart waarschijnlijk  ‘juweeltjes’.       “…Serieus werk maken van de presentie-aanpak betekent ook dat niveaus van ondersteuning, management en bestuur zelf moeten verkennen wat “presentie” in en voor hun werk en aanpak inhoudt…”
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 7 van 20