Nieuwsflits

intervisie en supervisie

Begeleide intervisie


Voor mensen die zijn ingevoerd in de presentietheorie (bijvoorbeeld na het volgen van de introductiecursus) en die graag in groepsverband bezig willen zijn met de inbedding van presentie in hun werkpraktijk bestaat bij voldoende belangstelling de mogelijkheid om deel te nemen aan begeleide intervisie. Een groep professionals uit hulpverlenende beroepen komt bij elkaar om de eigen en andermans wijze van hulpverlening te evalueren tegen het licht van de presentiebenadering. De bijeenkomsten worden ondersteund door stafleden van Stichting Presentie.

De doelstelling van presentie-intervisie is drieledig:
  • bevorderen van onderlinge uitwisseling en discussie over de toepassing van de presentiebenadering in de eigen en andermans beroepspraktijk;
  • bevorderen van de kwaliteit van het eigen handelen volgens de presentiebenadering;
  • verdiepen van het eigen presentietheoretisch begrip.

Tijdens de intervisie worden casussen besproken die door de groepsleden zelf worden aangeleverd en betrekking hebben op het eigen werk. Per bijeenkomst wordt er niet meer dan één casus besproken. De bespreking kenmerkt zich door traag werken, secuur uitvragen en diep leren.

Praktisch

  • De groepsgrootte is 5 tot 7 deelnemers. De duur van de bijeenkomsten is 2 uur.
  • De bijeenkomsten vinden om de 6 tot 8 weken plaats, oftewel 5 bijeenkomsten per kalenderjaar.
  • Bij voldoende belangstelling gaat de voorkeur uit naar een regionale opzet van de groepen, om ieders reistijd tot een minimum te beperken.
  • Kosten: € 30,- per bijeenkomst. Deelnemers leggen zich vast voor 5 bijeenkomsten, waarover het verschuldigde bedrag vooraf dient te worden voldaan.

Als u geïnteresseerd bent in begeleide intervisie dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Het is ook mogelijk om in-company begeleide intervisies te organiseren. In dat geval maken wij, op basis van uw vraag en situatie, een aanbod met een offerte op maat.

SUPERVISIE
Naast begeleide intervisie biedt Stichting Presentie tevens de mogelijkheid voor supervisie (individueel of in tweetallen). De kosten voor een individuele sessie van anderhalf uur bedragen € 135; voor een sessie van 2 uur met twee supervisanten is het bedrag € 110 per persoon.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u gebruik maken van het contactformulier.