Nieuwsflits

altWelkom op de website van de Stichting Presentie

Wij zijn een organisatie die met kwalitatief hoogstaande en goed gefundeerde publicaties, cursussen, trainingen en projecten een actieve bijdrage levert aan de inbedding van presentie in zorg- en hulpverleningspraktijken. Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de presentiebenadering en over de activiteiten van de Stichting Presentie.

In een filmpje van 10 minuten vertelt Andries Baart in een notendop waar het om draait bij presentie. Klik hier om het filmpje te bekijken.

KORTE OMSCHRIJVING
De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen. Presentie richt de zorg in via relationeel programmeren: vanuit de relatie blijkt wat goede zorg is voor deze cliënt(en) op dit moment. De eigen vakkennis blijft intact, maar de relatie stuurt hoe die kennis wordt aangewend. De presentie neemt radicaal het perspectief van de ander in als leidraad voor de zorg – in plaats van de logica van de methodiek. De presentie is bovendien kritisch tegenover het maakbaarheidsgeloof in veel methodieken; presentie is primair gericht op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven – ook als dat leven vastzit.

De presentie is geworteld in de zorgethiek. Deze morele theorie stelt de onderlinge afhankelijkheid van en verbondenheid tussen mensen en hun plek in een gemeenschap centraal. Menselijke kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten in het moreel redeneren, meer dan algemene beginselen of veralgemeniseerbare consequenties. Het denken over goede zorg beperkt zich niet tot de één-op-één-relatie met de hulp vragende ander, maar vraagt doordenking in een brede maatschappelijke, institutionele en politieke context. De waarde van presentie heeft zich bewezen in praktijken en is vastgelegd in een eigen body of knowledge.

 • In de presentiebenadering draait het om relationele afstemming en zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander;
 • Centrale begrippen zijn leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling;
 • Presentie richt de zorg in via relationeel werken;
 • Vanuit presentie hebben wij bovenal oog voor de meest kwetsbaren in onze samenleving;
 • Presentie is geworteld in de zorgethiek en is alleen daarom al politiek-ethisch geladen.

Meer achtergronden van de presentiebenadering vindt u in de uitgewerkte filosofie van presentie.

 

STICHTING PRESENTIE

Kernactiviteiten van de stichting zijn:

 • ontwikkeling van en onderzoek naar goede zorgpraktijken vanuit presentieperspectief;
 • presentie uitdragen (in lezingen, publicaties en het onderhouden van ons netwerk, zoveel mogelijk in wisselwerking met zorgvragers en cliënten);
 • presentie aanleren (met behulp van voordrachten, cursussen, leergangen, intervisie etc.) en zo een krachtig kader vormen dat presentiepraktijken kan opzetten en dragen;
 • concrete presentiepraktijken (helpen) stichten, innovatieve pilots opzetten en zorgvernieuwing stimuleren en waar nodig begeleiden;
 • verwerven van deugdelijke kennis over hoe presentie werkt (‘best practices’), wat ze oplevert en hoe ze bevorderd kan worden;
 • deze kennis verspreiden (onderzoek, publicaties, databank, etc.);
 • vanuit deze kennis en praktijken en vanuit de basisfilosofie van de presentie deelnemen aan het publieke debat (over goede zorg bijvoorbeeld);
 • het vestigen en in stand houden van een Bijzondere Leerstoel Presentie en Zorg, zodat presentie op (internationaal) wetenschappelijk niveau verder kan worden ontwikkeld en onderwezen.

 

PRESENTIE EN ZORGETHIEK
Stichting Presentie is lid van een het onderzoeksnetwerk Critical Ethics of Care, een initiatief van de Foundation Critical Ethics of Care (zie: http://ethicsofcare.org/). Dit is een netwerk van onderzoekers, docenten en professionals werkzaam voor hbo’s, universiteiten en maatschappelijke organisaties, op de domeinen zorg, sociaal werk, onderwijs en bestuur. In dit netwerk worden relevante en urgente kwesties bestudeerd aan de hand van (inter)nationale onderzoeken/onderzoekers, op een zorgethische leest.

AANBOD

 • Via de gratis digitale Nieuwsflits blijft u op de hoogte van recent nieuws en aankondigingen. Aanmelden kan via de button aan de linkerzijde.
 • Laat uzelf informeren over presentie middels de vele publicaties op dit gebied. U vindt artikelen, verwijzingen en tips onder Informatie en onder Eigen publicaties. Vele downloads zijn beschikbaar.
 • Wilt u presentie introduceren in uw organisatie en wilt u zien hoe dat in andere organisaties reeds gebeurt? Bij Projecten vindt u meer informatie.
 • Regelmatig worden door de Stichting Presentie presentiecursussen en/of intervisiemogelijkheden geboden. Kijk bij Educatie voor het actuele aanbod en de inschrijfmogelijkheden.

 

STICHTING PRESENTIE ONDERSTEUNEN

Stichting Presentie is voor haar activiteiten deels afhankelijk van subsidies en giften. Momenteel worden wij ondersteund door Skanfonds, door een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN en door andere fondsen. Steun ook het werk van de Stichting Presentie en word Donateur! De Stichting Presentie is een ANBI.

 

CONTACT

Wilt u reageren - heeft u vragen en/of opmerkingen - of heeft u een bijdrage voor de site? Maak dan gebruik van het contactformulier.