Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten

Stichting Presentie voert projecten met een uiteenlopend karakter uit in allerlei instellingen en organisaties  op het gebied van zorg en welzijn.  De insteek kan heel verschillend zijn: soms gaat het om een project waarbij een organisatie zich op alle niveaus tegelijk wil ontwikkelen, soms kiest men ervoor om te leren  ‘van onderaf’, dus vanuit het primair proces. Ook omvang en duur van de projecten lopen sterk uiteen. We geven hieronder een aantal voorbeelden.

 

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of moeilijk verstaanbaar gedrag

In de huidige tijd wordt ook van jongeren met een licht verstandelijke beperking verwacht dat zij maatschappelijk participeren. Omdat de maatschappij steeds complexer en veeleisender wordt, is dat voor deze jongeren een moeilijke opgave.  De omvang van deze problematiek zal verder toenemen en het huidige zorgaanbod sluit daar niet op aan.

Prisma, Koraalgroep en Lunetzorg zijn drie instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg die gezamenlijk willen optreden in het verbeteren van aanbod voor LVG-jongeren.

De regio Oost van Stichting Philadelphia Zorg, een organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap, doet mee aan de landelijke pilot regelarme zorg. Het accent ligt daarbij niet op het van bovenaf afschaffen van regels maar op het van onderaf bepalen welke regels nodig zijn. De basis daarvoor is de relationele sturing tussen zorgprofessional en cliënt. Stichting Presentie is gevraagd mee te denken én een bijdrage te leveren aan de uitvoering van een aanpak die de professional (weer)  in zijn kracht zet en weldadig is voor de cliënt. 

Pameijer, een organisatie die mensen met een (lichte) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen ondersteunt, zoekt naar een adequater antwoord op begeleidingsvragen van deze doelgroepen, o.a. met behulp van presentie. Men wil een cultuur stichten waarin meer ruimte is voor beraadslaging op basis van waarden, met name die plekken in de organisatie waar men geconfronteerd wordt met complexe problematiek. Ook voert Stichting Presentie binnen deze organisatie een onderzoek uit naar de ‘X-factor’ van goede werkers.

 

Presentie in kwetsbare wijken

Portes, BPU en Stichting Presentie zijn in 2013 een samenwerkingsverband aangegaan om in het kader van Vernieuwend Welzijn Utrecht een of meerdere pilots uit te voeren waarin present werken in de buurt centraal staat.

Wooncorporatie Mitros in Utrecht is in 2010 een presentiepilot gestart. In een zogeheten ‘krachtwijk’, waar een omvangrijke renovatie plaatsvindt, werd een presentiewerker/buurtpastor ingezet om buurtbewoners te ondersteunen in dit voor velen ingrijpende proces. De wooncorporatie wil deze pilot benutten voor haar interne leerprocessen, gericht op het beter bereiken van kwetsbare huurders. Voor de uitvoering van dit project is een presentiewerker ingezet vanuit Stichting Buurtpastoraat Utrecht, onder begeleiding van Stichting Presentie. De werkwijze van de presentiewerker werd onderzoeksmatig gevolgd en beschreven. De pilot is inmiddels afgerond en beschreven in het rapport ‘Dichter bij huis. Presentie in de woningbouw’ (juni 2012) dat hier te downloaden is. De inzet van de presentiewerker wordt positief geëvalueerd door alle betrokkenen en helpt daadwerkelijk om buurtbewoners bij te staan op een manier die bij hen aansluit. De doorwerking in de wooncorporatie is een voortdurend punt van aandacht

 

Zorg voor jongeren

Bij Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) werkt Stichting Presentie aan een onderzoeksopdracht, met een tweeledig doel: intern gaat het om het verkrijgen van handvatten om het presentiegehalte van het jeugdwerk te kunnen vaststellen en verhogen;  extern is het doel het bevorderen van de legitimatie van het eigene van het jeugdwerk van BJB. De instelling heeft Stichting Presentie gevraagd om onderzoek te doen naar de werkzame factoren in hun werkwijze vanuit presentieperspectief.

 

GGZ en verslavingszorg

GGZ-instelling De Hoop in Dordrecht maakt de keuze om presentie breed in de organisatie te introduceren. Men beoogt daarmee de bejegening van cliënten te verbeteren. In 2011 is een meerja-renplan voorbereid dat in 2012 van start is gegaan.

 

Zorg voor ouderen

In 2011 is het meerjarenproject ‘Aandacht voor kwaliteit’ in Zinzia Zorggroep gestart, gericht op optimalisatie van de kwaliteit van leven van dementerende ouderen met behulp van presentie.

Ook Sevagram (een organisatie van 14 verpleeg- en zorgcentra in Zuid Limburg) zet zich in een meerjarenproject in om presentie in de gehele organisatie te introduceren. Verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag, onderdeel van Florence, is een derde organisatie die de zorgverlening aan ouderen wil onderbouwen en verbeteren met behulp van presentie en daar tevens in een meerjarenproject aan werkt.

 

Scholing van teams

Soms laten organisaties  (een deel van) hun teams door Stichting Presentie scholen: zo bijvoorbeeld Stichting De Driestroom in Arnhem e.o., (begeleid wonen), Emergis in Zeeland (daklozenopvang), ’s Heeren Loo Ambulante Zorg in Almere (mensen met verstandelijke beperking), Inforsa Amsterdam (psychiatrie), Kwintes (maatschappelijke outreach) op meerdere locaties in het land, en anderen. Deze organisaties vinden het belangrijk dat hun medewerkers kennis hebben van de presentiebenadering, een gezamenlijke taal hebben om hun manier van werken te duiden en te verantwoorden in termen van presentie, zich een normatief-reflectieve professionaliteit eigen maken en als team leren om te reflecteren over hun werk. Zo wordt presentie duurzaam in hun manier van werken verankerd.

 

Transitieproject

In 2011 is het Transitieproject ‘Radicale aansluiting van 0 tot 100’ afgerond. De opbrengsten van dit tweejarige project in de langerdurende zorg (jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met psychiatrische problemen) zijn uitvoerig beschreven in de publicatie  Buigzame zorg in een onbuigzame wereld – presentie als transitiekracht (A.J. Baart, J. van Dijke, M. Ouwerkerk en E. Beurskens; Boom Lemma, Den Haag 2011). De in dit boek gebundelde inzichten zijn de vrucht van het onderzoek waarmee dit transitieproject werd gevolgd en deze inzichten met betrekking tot presentie als transitiekracht leveren momenteel ruimschoots input aan de andere presentieprojecten.

 

Kwaliteit

Actiz heeft prof. dr Andries Baart en Stichting Presentie verzocht te participeren in het kwaliteitsproject ‘Kwaliteitskoers 2.0. Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn – een thematisch werkprogramma over goede zorg en verantwoording’ in de ouderenzorg, thuiszorg en aanverwante sectoren. In vier praktijkorganisaties worden experimenten op het gebied van kwaliteitsbevordering onderzoeksmatig gevolgd. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de doorwerking en effecten van de experimenten, en het evalueren van de daartoe gebruikte curricula en tool. Daarnaast beoogt Dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke legitimatie van de nieuwe kwaliteitskoers van Actiz en haar leden en aan de verdere ontwikkeling van het theoretisch gedachtegoed over ‘goede zorg’.

 

Verwante projecten

Met grote interesse hebben wij een aantal presentieprojecten gevolgd, die niet direct door de Stichting Presentie werden begeleid, maar waar belangrijke inzichten werden verworven op het gebied van presentie. Als belangrijkste noemen wij hier:

Zwerfjongerenproject van Kwintes in Almere, waar de medewerkers de jongeren helpen volgens de presentiebenadering. De begeleiding van het project was in handen van LESI (landelijk expertisecentrum sociale interventie), in samenwerking met Andries Baart. De medewerkers vormden een leergroep die langdurig werd begeleid door Andries Baart en de effecten van hun werk we rden onderzoeksmatig gevolgd door Karin Runia. Over dit project is een rapport verschenen: Zwerfwerken. Een evaluatieonderzoek naar de werkingskracht van presentie bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren. Utrecht, LESI. Meer informatie: www.lesi.nl

Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg heeft zich ten doel gesteld ‘het liefste ziekenhuis’ te worden en voert integraal menslievende zorg in. Het ziekenhuis werkt daarbij samen met de leerstoelgroep Christelijke ethiek en spiritualiteit van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Er worden lerende gemeenschappen gesticht en het geheel wordt ondersteund met wetenschappelijk onderzoek. Het project is in 2009 gestart en zal volgens planning in 2014 afgerond worden. Meer informatie: www.zorgethiek.nu en www.liefziekenhuis.nl