Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

publicaties
De zorg als (markt)vraag, door Ds. Anne Kooi. Uitgave verzorgd door het Protestants Dienstencentrum in Gelderland van de Protestantse Kerk in Nederland, Arnhem, 30 mei 2005. In het kader van het project: ‘Zorg om de zorg’ (Arbeidspastoraat in Gelderland in de Zorgsector) heeft de arbeidspredikantAnne Kooienige maanden ‘meegedraaid’ op de afdeling patientenvervoer van het ziekenhuis “De Gelderse Vallei” (ZGV) te Ede. Daarop reflecteert de auteur (helaas) geenszins: wel interviewt ze een vijftal medewerkers van voornoemd ziekenhuis die allen (moeten) laveren tussen zorg en markt, tussen werkdruk en roeping kortom: op een snijvlak zitten van geld (prestatie) en goede zorgen. De interviews zijn bloedeerlijk!    “…Ons werk is gewoon halen, brengen van patiënten. En verder niet. Je mag ook geen informatie verstrekken en je krijgt ook geen informatie, trouwens. Je staat wat dat betreft op nul. (..) Maar ik zie echt wel wanneer een patiënt nuchter moet blijven, of geen water…
De terugkeer van de caritas - Kerken steeds actiever op straat en in de wijk, door Wilma Vorselman. ‘Zorg + Welzijn Magazine’, 2 augustus 2006, jaargang 12, pagina 16 – 19.   De auteur beschrijft in een hoog tempo een aantal initiatieven van kerkelijke organisaties (hier: De Protestantse Diaconie te Amsterdam en De Stichting Kruispunt te Arnhem) die de leefbaarheid in stad en buurt verbeteren, naar uitgangspunt(en) van de presentietheorie van A. Baart  De enkele (straat)pastor die in dit artikel aan het woord komt hecht echter meer, qua taal en betrokkenheid, aan een ‘leefwereld-gerichtheid’.   “…Ik noemde mijn werk in het verleden wel eens het lulligheidspastoraat (..) Want wat doe ik? Beetje kletsen, koffie leuten, spelletjes doen, je gaat met ze mee naar het gemeentehuis, de gevangenis of de afkickkliniek. (..)De ene keer ben je vader of moeder, de andere keer een goede vriend. Je hoort echter van hen wat je…
Ik heb de ellende van mijn volk gezien - Onderzoek naar een bijdrage van de bevrijdingstheologie aan de ontwikkeling van een ‘theologie van de presentie’, door Ir. Ageeth Potma. Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit te Utrecht, Utrecht, september 2004. Begeleiders: prof. dr. A.J. Baart, dr. E.P.N.M. Borgman. Voor de niet -geschoolde en ingevoerde lezer in de theologie is deze scriptie niet ‘even-een-tussensdoortje’; integendeel zelfs. Wellicht helpt het die lezer om de ‘regels’ van aandachtigheid, openheid, respect, nabijheid en betrokkenheid, (zie: Inleiding; ‘Present – theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores’, 2003), waar de auteur overigens zelf ook aan refereert, ter hand te nemen als een ‘oefening’. Dan zal de lezer in deze scriptie een auteur ontmoeten welke op betrokken wijze de praktijk als uitgangspunt neemt en geconcentreerd blijft op godsbeelden die ‘willen’ aansluiten bij deze (presentie)praktijk. (…God is te vinden in de…
Presentie en palliatieve zorg, door Andries Baart. ‘Sociale interventie’, 2007, jaargang 16, nummer 3, pagina 13 – 25.    In dit artikel zoomt A. Baart in op de ‘uitdrukkingshandeling’ (naar een woord van Van Heijst, 2005),  als de betekenisvervlechting / verwevenheid van ‘handeling’ en ‘relatie’ welke typerend is voor zowel presentie als goede palliatieve zorg. Met een drietal prachtige voorbeelden en een uitwerking van drie cruciale opgaven waarvoor een palliatieve patiënt (inclusief omgeving) staat, illustreert de auteur de betekenis van genoemde betekenisvervlechting (voor de palliatieve zorg). En tegelijkertijd geeft  A. Baart zelf een sterke impuls aan de ontstane ‘discussie’ inzake (de verhouding tussen) ‘zijn’ en ‘doen’ !   Dit artikel is een bewerking van een lezing welke de auteur op Landelijke Vrijwilligersdag VPTZ, 13 november 2006, heeft uitgesproken.  “…(1) Ik doe iets praktisch, nuttigs, noodzakelijks en (2) ik doe dat zo, dat ik tegelijk tot uitdrukking breng dat jij de moeite waard, beminnenswaard…
Presentie en studentenpastoraat, door Elly Beurskens. Ucsia over… De studentenpastor. Theologische reflecties bij de rol van de pastor in Vlaamse hogescholen en universiteiten. Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, 2006. pagina 13 – 30. De auteur, als deel-onderzoekster betrokken geweest bij de ontwikkeling van de presentietheorie, geeft een korte schets van haar praktijk als studentenpastor, werkt enkele reflecties uit en telt haar zegeningen. Deze heel persoonlijke en eerlijke bijdrage laat Elly Beurskens vergezellen met een aantal ontroerende ‘gevals-beschrijvingen’. (…Het er-zijn voor een ander, zonder meteen probleemgericht te zijn, werd voor mij het belangrijkste uitgangspunt. Kern van mijn activiteiten moest zijn de aandachtige betrokkenheid op de ander en een gerichtheid op het scheppen van relaties. Mijn aanwezigheid was belangeloos en onvoorwaardelijk..( ).. Dit alles vroeg van mij een ‘omkering’, een nieuwe doordenking van de vraag: wat is een geslaagd Pastoraal contact?…)
G140Speuren naar presentie in woon- en zorgcentra – Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde, door Trees Coucke en Ann Lammens. ‘Universiteit Gent – Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’, Academiejaar 2005-2006, Promotor: prof. dr. M. Grypdonck.  In deze studie observeren en beluisterenT. Coucke enA. Lammensvormen van, mogelijkheden en beperkingen voor presentie in de zorg voor fysiek afhankelijke ouderen, opgenomen in twee Woon- en Zorgcentra in België,  Vlaanderen. Vanuit de 5 methodische kenmerken - en de 8 werkprincipes van de presentie-beoefening worden in dit onderzoek participerende observaties en open interviews geanalyseerd. In deze Masterproef verstaan beide onderzoekers de kunst om de lezer ‘bij de strot te grijpen’, omdat ze op heel unieke en indringende manier de acht werkprincipes van de presentie letterlijk weten te ‘vergezellen’ met  de eigen ‘verhalen’ van de bewoner, de hulpverlener en de leidinggevende.    (“…Bij presentie ligt de norm van…
Nabij aan leven uit Gods hand - Presentiepastoraat en de uitdagingen voor bestuurlijk en dienstverlenend kader.Verslag van de studiedag 9 februari 2006 van Bisdomraad, dekenale beleidsmedewerkers en pastorale dienstverleners in het Aartsbisdom Utrecht.‘Pastorale Dienstverlening Aartsbisdom Utrecht’, juli 2006.    In een eigen bijdrage reflecteren de auteurs G. Groenen en A. Baart in deze verslagbundel op met name de resultaten van de enquête: ‘Goed Pastoraat’  welke, voorafgaand aan deze studiedag onder alle deelnemers, werd uitgezet om werkmateriaal te verzamelen. De wat meer ingevoerde lezer (in presentie en pastoraat) vindt in de wat powerpoint-achtige ‘inleiding’ van A. Baart waarschijnlijk  ‘juweeltjes’.       “…Serieus werk maken van de presentie-aanpak betekent ook dat niveaus van ondersteuning, management en bestuur zelf moeten verkennen wat “presentie” in en voor hun werk en aanpak inhoudt…”
Tegenover de maakbaarheidideologie - Presentie: Een tragische benadering van zorg, door Doortje Kal. ‘Beweging’ – Een uitgave van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, 70e jaargang nr. 1, voorjaar 2006, pagina. 20 – 23. De auteur van het prachtige ‘Kwartiermaken – Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond’ (2001) Doortje Kal, verheldert in dit artikel de waarde(n) van de presentie-theorie voor de (meest) kwetsbare mens. De oprechte betrokkenheid van de auteur is (wederom) voelbaar in deze bijdrage. “... Bij presentie draait alles om aansluiting; aansluiting om uitsluiting en daarmee isolement tegen te gaan…” .
Oog voor de mens achter zijn problemen, door Andries Baart. Verslagboek: ‘Ik woon niet in een woord’, Nationale ontmoetingsdag voor vrijwilligers van Welzijnsschakels, 20 november 2004, Mechelen, België, pagina 11 – 31. In deze lezing bekijkt A. Baart in hoeverre en onder welke voorwaarden vrijwillig(st)ers toe kunnen komen aan de presentiebenadering. De auteur schetst een ‘typisch modern’ interessant en uitdagend beeld van het vrijwilligerswerk (zie vooral de figuren en analyses; ‘scholing en cultuur van werken’, ‘sturing en oriëntatie’ en ‘aanbod en afstand’) en legt dat tegen de presentiebenadering aan om te bezien in hoeverre ze bij elkaar passen. A. Baart maakte voor deze lezing gebruik van een ‘bescheiden onderzoekje’ onder vrijwilligers van Het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering in Overijssel, 2000 / 2001. “…Het is (…) fnuikend als men de vrijwillig(st)ers opleidt, africht of inkadert in het (semi)-professionele regime van werken…(…)..Weet wat je vrijwilligers aanleert en afleert….(. ..) en onderdruk de neiging…
Het ‘trouwe aanbod van zichzelf' werkt heilzaam - Hoe realistisch is presentie als benadering van sociaal werk?, door Johan Bootsma in ‘Maatwerk' - Vakblad voor Maatschappelijk Werk', oktober 2004, pagina 11 - 16. Johan Bootsma las het dikke boek van A. Baart en plaatst er een aantal deels originele, verrassende en prikkelende kanttekeningen bij; dit vooral. De auteur blijft echter de lezer een prikkelend antwoord schuldig op de door hemzelf opgeworpen vraag: dat ook. "...De doorsnee maatschappelijk werker kan niet vakmatig of professioneel deel hebben aan het leven aan mensen. En dat hoeft ook niet om diezelfde mensen toch op een zorgvuldige en verantwoorde manier te helpen..."
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 7 van 20